Bygglov

Jobbar med att försöka få till ett bygglov inom de närmaste veckorna…och därför har jag snott denna listan på Haninge kommuns hemsida:
 1. Behövs bygglov.
  Kontakta plan- och byggcenter för information om vad som gäller för din fastighet.
 2. Bygglovshandlingar
  För att kunna fatta beslut om bygglov behöver handläggaren underlag i form av ansökningsblankett och ritningar. Om ansökan inte är komplett måste kompletteringar begäras in vilket medför att handläggningen tar längre tid. Om du inte kan ta fram tydliga handlingar tag kontakt med en arkitekt eller ingenjör som gör det åt dig. Det brukar löna sig i längden. Om projektet är av sådan art att det krävs en kontrollansvarig skall det anmälas redan vid ansökan om bygglov.
 3. Skicka in ansökan till
  Haninge kommun
  Bygglovsavdelningen
  136 81 HANINGEEller så ansöker du via vår e-tjänst
 4. Bygglov beviljas 
  Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar samt skickas till berörda sakägare (oftast grannfastigheterna). Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft.
 5. Tekniskt samråd.
  Tid för samråd bokas med en handläggare på bygglovsavdelningen. Om det är enkla åtgärder behövs inte tid för tekniskt samråd bokas in utan startbesked kan lämnas direkt och bygget kan påbörjas.Vid tekniskt samråd diskuteras arbetenas planering och organisation, vilka kontroller som skall utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar. Om uppgifterna bedöms som tillräckliga fastställs kontrollplanen och startbesked utfärdas. Efter det kan byggarbetena påbörjas. Länk till kontorollplan o startbesked
 6. Arbetsplatsbesök. 
  Minst ett besök ska göras på arbetsplatsen för besiktning av att bygglov följts och att de tekniska kraven uppfylls. Bygglovsavdelningen för protokoll som sedan skickas till den som är kontrollansvarig (KA).
 7. Slutsamråd.
  Innan byggnadsarbetena avslutas och projektet är färdigställt meddelas det till bygglovsavdelningen/stadsbyggnadsförvaltningen som kallar till slutsamråd. Byggherren (oftast den som har ansökt om bygglov) och kontrollansvarig kallas men i vissa fall kan även andra aktörer kalls till slutsamråd. Kallelse sker skriftligt. Slutsamråd hålls i normalfallet på arbetsplatsen och då går man igenom att kontrollplanen följts, dokumentation och utlåtande från kontrollansvarig, eventuellt behov av andra åtgärder innan slutbesked kan lämnas.
 8. Slutbesked. 
  Innan byggnaden får tas i bruk skall ett slutbesked utfärdas. Det innebär att bygglovet har följts, att de tekniska kraven följer den fastställda kontrollplanen och att eventuella villkor är uppfyllda.

Nya huset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *